Grily, pizza pece, grilovacie ohniská, doplnky

Obchodné podmienky

Článok 1

Všeobecné ustanovenie

    1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.grilfaktory.sk spoločnosti MAXMAT s.r.o. Nákup tovaru v zmysle obchodných podmienok, môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „zákazník“) s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.grilfaktory.sk a príslušnými právnymi predpismi.

 

    1. Predávajúcim sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie spoločnosť Maxmat, s. r. o., so sídlom: Krušpánová 16, 851 10 Bratislava, IČO: 54 620 333, DIČ: 2121742865 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 160989/B, e-mail: info@grilfaktory.com, telefonický kontakt: +421 910 628 685 (ďalej ako „predávajúci“ alebo „MAXMAT“ alebo „spoločnosť MAXMAT“).

 

1.3 Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj P. O. BOX 5, Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava, Odbor ochrany spotrebiteľa; tel. č.: 02/58 27 21 32; alebo internetový obchod, reklamácie súvisiace s nákupom cez internet tel. č.: 02/58 27 21 56.

 

 

Článok 2

Postup pri objednávaní

2.1 Zákazník si môže cez e-shop www.grilfaktory.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "DO KOŠÍKA"; v prípade, že pri zobrazení tovaru sa nachádza odkaz na doplňujúce informácie týkajúce sa charakteristiky, vlastností tovaru a/alebo jeho dostupnosti, či podmienok dodania, má sa za to, že zákazník sa do momentu odoslania objednávky oboznámil i s týmito informáciami.

 

2.2 Po stlačení tlačidla "DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie pre zákazníka, prípadne zákazníkom poverenú osobu v predajniach spoločnosti Maxmat. Na vytvorenie objednávky je zákazník povinný vyplniť pravdivé údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Počas vytvorenia objednávky je zákazník o. i. vyzvaný na poskytnutie svojich aktuálne platných kontaktných údajov, a to telefónneho čísla a e-mailovej adresy, pričom tieto kontaktné údaje budú predávajúcim použité výlučne na účely informovania zákazníka o stave vybavenia jeho objednávky (dostupnosti tovaru, pripravení objednávky na výdaj a pod.) Pokiaľ bude pri registrácii zákazníkom vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže spoločnosť Maxmat (www.grilfaktory.sk) registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou.

2.3 Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol predávajúcim oboznámený (i) o hlavných vlastnostiach tovaru a/alebo službách, (ii) o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch, a to nákladoch na dodanie, resp. dopravu (celková cena a náklady ďalej len „cena“), ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, (iii) o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, vrátane poskytnutia služby dodania, resp. dopravy, prípadne aj o podmienkach súvisiacich s dostupnosťou tovaru, ak sa na daný tovar vzťahuje akékoľvek obmedzenie spojené s jeho dostupnosťou (ďalej tieto služby len „sprievodné služby“). Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme Maxmat (www.grilfaktory.sk), o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Toto e-mailové oznámenie o prijatí objednávky nie je akceptovaním návrhu zákazníka na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až po preverení zákazníkovej objednávky odoslaním ďalšieho e-mailu, ktorého predmetom bude akceptácia objednávky zo strany predávajúceho (ďalej len „akceptovanie objednávky“), alebo odoslaním e-mailového potvrdenia o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie, resp. že bol expedovaný, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru a poskytnutie sprievodných služieb za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke Maxmat (www.grilfaktory.sk), v týchto Obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

 

Článok 3

Platobné podmienky

3.1 Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. V prípade objednávky s úhradou vopred má zákazník široké možnosti úhrady. Najrýchlejšou formou úhrady sú platobné brány vybraných bánk a platobné systémy/služby ApplePay a GooglePay. Ďalšou možnosťou je manuálna úhrada potrebnej sumy bankovým prevodom, alebo priamym vkladom v banke na bankový účet uvedený v objednávke. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, cenu uvedenú v objednávke bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru dostatočne preukaznou formou. V prípade umožnenia nákupu na splátky s doručením tovaru domov kuriérom sa akontácia uhrádza dobierkou alebo na predajni.

 

 

Článok 4

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

4.1 Spoločnosť Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk) sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 8 pracovných dní od uhradenia ceny alebo akontácie uvedenej v objednávke alebo od prijatia objednávky predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak však spoločnosť  Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk)  nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 12 týždňov od uhradenia ceny uvedenej v objednávke. Zákazník berie na vedomie, že môžu nastať okolnosti, ktoré Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk)  nevie ovplyvniť a pre ktoré nastane nesplniteľnosť dodania objednaného tovaru zákazníkovi (zvyčajne okolnosti vyššej moci); v takom prípade sa uplatní postup podľa nasledujúceho odseku.

 

4.2 Pod úhradou sa rozumie moment pripísania kúpnej ceny (alebo jej časti, ak sa podľa dohodnutých podmienok má podľa objednávky platiť vopred len časť ceny; ďalej len „preddavok“) na účet spoločnosti Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk), na ktorý mala byť táto úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk)  sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka a ak nedôjde k dohode spoločnosti Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk)  a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk)  sa zaväzuje najneskôr do 15 dní od oznámenia nesplniteľnosti doby dodania zákazníkovi vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe ceny objednávky, pokiaľ sa Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk) a zákazník nedohodnú inak.

 

4.3 Spoločnosť Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk) sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu v Slovenskej republike, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

 

 

Článok 5

Storno objednávky

Ustanoveniami tohto článku 5 nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk) nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto uvedené v článku 6 nižšie. Takýto zákazník, vystupujúci ako spotrebiteľ, môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku (stornovať svoju objednávku) aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa článku 6.

 

Zrušenie objednávky zo strany Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk)

Spoločnosť Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk)  si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk)  bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk)  a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk)  sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

 

Článok 6

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy (platí iba pri nákupe cez www.grilfaktory.sk zákazníkom, ktorý sa považuje za spotrebiteľa)

6.1 Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 

a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

 

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

 

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

6.2 Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese info@grilfaktory.com alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk), a to osobne v prevádzke spoločnosti Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk), alebo zaslaním na adresu prevádzky predávajúceho alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk), a to do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný spoločnosti Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk)  s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

6.2a Predĺžená lehota na vrátenie tovaru na 30 dní: Spoločnosť Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk) poskytuje Zákazníkovi možnosť vrátiť tovar (odstúpiť od zmluvy) v lehote 30 dní ako je uvedené v bodoch 6.1 a 6.2 a to v prípade, že je tovar označený ako "Vrátenie tovaru do 30 dní" v rámci stránky produktu na www.grilfaktory.sk . Žiadosť o odstúpenie od zmluvy je platná v prípade, že je tovar/produkt v pôvodnom obale a vrátane dodaného príslušenstva a nebol používaný.  

6.3 Ak zákazník odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s touto zmluvou o kúpe tovaru (napr. poistná zmluva, zmluva o predĺžení záruky, splátková zmluva). Prípadné vrátenie platby alebo akontácie uhradenej zákazníkom na základe doplnkových zmlúv bude zrealizované v súlade s osobitnými obchodnými podmienkami vzťahujúcimi sa na doplnkové zmluvy. V prípade storna tovaru, ktorý bol financovaný prostredníctvom splátkového predaja, je zákazník povinný predložiť jeho splátkovú zmluvu alebo faktúru a zároveň je preukázať svoju totožnosť.

 

6.4 Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru znáša predávajúci.

 

6.5 Spoločnosť Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk)  sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

 

6.6 V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

 

b)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

 

c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

 

d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

 

e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

 

6.7 Zákazník odoslaním objednávky predávajúcemu výslovne potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

 

6.8 Zákazník berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk) a zákazníkom uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde zo strany zákazníka k využitiu práva odstúpiť od zmluvy na dodávku tovaru, darovacia zmluva stráca účinnosť a zákazník je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Za darček je považovaný aj tovar dodaný v symbolickej hodnote, ak je jeho dodanie zákazníkovi prezentované ako darček k tovaru, ktorý zákazník vracia do 14 dní bez udania dôvodu. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť spolu s vráteným tovarom, budú tieto darčeky v ich trhovej hodnote chápané ako bezdôvodné obohatenie zákazníka.

 

 

Článok 7

Postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov zákazníkov

7.1 Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk) a/alebo prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite v lehote uvedenej v Reklamačnom poriadku po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

 

7.2 V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk)  a v prípade rozporu medzi týmito VOP a Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok. Zákazník si môže právo na opravu vadného tovaru uplatniť v prevádzke spoločnosti Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk), alebo v niektorom z autorizovaných servisov. Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar, vrátane faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu). Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk)  za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) prinesie zákazník reklamovaný tovar, vrátane faktúry (prípade inej formy daňového dokladu) do prevádzky spoločnosti Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk). Zákazník a spoločnosť Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk)  sa môžu dohodnúť i na inom spôsobe odovzdania tovaru. Ak má zákazník záujem o takú dohodu, môže ju Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk) navrhnúť e-mailom na adrese info@grilfaktory.com alebo telefonicky na +421 910 628 685 Toto ustanovenie sa neaplikuje v prípade dodania elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči.

 

7.3 Spoločnosť Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk)  nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (najmä chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli a pod.), zásahom do výrobku inou, ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

 

7.4 V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

7.5 Sťažnosti a podnety môže zákazník uplatniť osobne na prevádzke spoločnosti Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk) alebo na e-mailovej adrese info@grilfaktory.com. Odpoveď mu bude odoslaná v závislosti od formy uplatnenej sťažnosti alebo podnetu do 30 dní od prijatia.

 

 

Článok 8

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti MAXMAT (www.grilfaktory.sk) s GDPR, ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk)

 

Článok 9

Záverečné ustanovenia

9.1 Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia Obchodných podmienok na internetovej stránke www.grilfaktory.sk. V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 01.06.2022 a plne nahradzujú predchádzajúce Obchodné podmienky.

 

9.2 Práva vznikajúce zákazníkovi z vadného plnenia a záručné podmienky sa riadia platnou právnou úpravou a platným Reklamačným poriadkom spoločnosti Maxmat s.r.o. (www.grilfaktory.sk), ktorý je dostupný na www.grilfaktory.sk. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a ustanoveniami reklamačného poriadku, budú mať prednosť ustanovenia reklamačného poriadku.

    Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

    Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

    Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.