Grily, pizza pece, grilovacie ohniská, doplnky

GDPR

I. Základné ustanovenia

 

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Maxmat, s. r. o., so sídlom: Krušpánová 16, 851 10 Bratislava, IČO: 54 620 333 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto by sme vás radi informovali o tom, aké údaje o vás (ďalej len „osobné údaje“) zhromažďujeme, na aký účel ich používame, s kým tieto osobné údaje zdieľame a aké práva v tejto súvislosti máte.

Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme:

A) kontaktné údaje – napríklad meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a prihlasovacie údaje;

B) informácie o vašom nákupe výrobkov alebo služieb – napríklad registračné údaje výrobku, informácie o záruke a stav prihlásenia k službám;

C) údaje o spokojnosti zákazníka a spätná väzba – napríklad výsledky prieskumov spokojnosti zákazníka a spätnej väzby;

D) údaje zhromažďované pri vašej návšteve našich webových stránok – napríklad údaje zhromažďované prostredníctvom cookies a iné automaticky zhromažďované údaje, ktoré slúžia na to, aby ste mohli lepšie využívať naše webové stránky, alebo údaje, ktoré nám poskytnete, keď navštívite naše webové stránky (napríklad prostredníctvom kontaktného formulára a pod.);

E) údaje označujúce spotrebič – napríklad číslo modelu, sériové číslo, verzia softvéru, adresa identifikátora sieťového zariadenia (MAC), model, farba a pod.;

F) údaje o používaní spotrebiča – napríklad ako a kedy sa zariadenie používa (početnosť a v akých cykloch);

G) údaje vygenerované samotným spotrebičom – napríklad prevádzkové údaje, otvorenie a uzavretie vnútorných ventilov, využitie a účinnosť vykurovacieho obvodu, teplota rúry, výkon motora, činnosti riadené softvérom spotrebiča s cieľom realizácie vami zvoleného cyklu/funkcie, údaje o účinnosti, napr. spotreba vody, spotreba energie; údaje o polohe, napr. prostredie, v ktorom sa spotrebič nachádza, ako je okolitá teplota, vlhkosť vzduchu, tvrdosť vody.

Ako zhromažďujeme osobné údaje:

od vás alebo od vášho zástupcu pri nákupe vášho výrobku, registrácii vášho výrobku, návšteve našich webových stránok, aktivácii vášho účtu, objednaní služby, účasti na našich kampaniach, hodnotení výrobku alebo sťahovaní a používaní aplikácie;

od našich obchodníkov;

od našich externých poskytovateľov služieb, dodávateľov a partnerov;

z verejne dostupných zdrojov;

zo sociálnych sietí, napríklad Facebook, ak si zvolíte možnosť používať Facebook na zjednodušenie prihlásenia na naše webové stránky/do našich aplikácií.

Môžete sa rozhodnúť, že nám niektoré typy osobných údajov neposkytnete. Ak sa takto rozhodnete, môže sa stať, že vám nebudeme môcť poskytnúť niektoré spotrebiče a/alebo služby či ich funkcie a vlastnosti, alebo že ich nebudete môcť využívať. Ak však nebude uvedené inak, vaše rozhodnutie o tom, že nám informácie neposkytnete, pre vás nebude mať právne dôsledky.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžeme kombinovať aj s ďalšími informáciami zhromaždenými online alebo offline, ak to umožňujú platné právne predpisy, vrátane údajov poskytnutých tretími stranami, a budeme ich používať alebo zdieľať na účely opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Údaje, ktoré zhromažďujeme, môžeme anonymizovať (to znamená, že ich nebude možné spojiť s vašou osobou, a tak už nebudú predstavovať osobné údaje).

Prečo vaše osobné údaje spracúvame a na akom právnom základe tak činíme

Vaše osobné údaje môžeme používať na nasledujúce účely (ďalej spoločne len „účely spracúvania“):

 

 Váš súhlas

Ak je spracovanie založené na vašom súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu nebude mať však vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania údajov, ktoré prebehlo s vaším súhlasom predtým, ako ste ho odvolali.

Údaje, ktoré zdieľame

Na vyššie uvedené účely spracúvania môžeme vaše osobné údaje poskytnúť alebo oznámiť:

v prípadoch, keď to vyžaduje zákon, na dodržanie zákonom stanoveného postupu a/alebo pri vybavovaní žiadostí verejných alebo štátnych orgánov;

poskytovateľom služieb a dodávateľom povereným poskytovať v našom mene služby a spotrebiče, ako aj našim partnerom;

tretej strane v prípade zamýšľanej alebo skutočnej reorganizácie, fúzie, akvizície, predaja, spoločného podniku, postúpenia alebo iného nakladania s celým naším podnikaním, majetkom a akciami alebo akoukoľvek ich časťou;

pri uplatňovaní našich podmienok a dojednaní; alebo

na ochranu našich práv.

Ak spoločnosť Maxmat odovzdáva vaše osobné údaje tretej strane, vyžaduje, aby sa táto tretia strana zaviazala vaše osobné údaje chrániť a nakladať s nimi v súlade so všetkými právnymi, regulačnými a zmluvnými záväzkami alebo pokynmi, ktoré jej dáme.

Vaše možnosti voľby vo vzťahu k marketingu a informáciám

Máte určité možnosti voľby, pokiaľ ide o to, akým spôsobom používame a zdieľame vaše osobné údaje pre marketingové a podobné účely. Spoločnosť Maxmat vám môže s vaším súhlasom zasielať informácie o spotrebičoch, službách, podujatiach a propagačných podujatiach. Tieto informácie sa môžu odovzdávať rôznymi kanálmi: e-mailom, telefonicky, prostredníctvom SMS, poštou alebo na sociálnych sieťach. Chceli by sme vám poskytnúť čo najlepšie zážitky, a preto sa vám tieto oznámenia na základe zhromaždených údajov a vašich preferencií prispôsobujú na mieru.

Tam, kde to vyžaduje zákon, si vyžiadame váš predchádzajúci súhlas. Svoj súhlas na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať. Môžete napríklad zrušiť zasielanie správ podľa návodu uvedeného v správe alebo navštíviť svoj online účet a upraviť si nastavenie svojich marketingových preferencií.

Aj napriek tomu, že si zvolíte možnosť zakázať zasielanie marketingových oznámení, môžu sa vaše osobné údaje používať na ostatné účely opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, ako napríklad na komunikáciu s vami na administratívne či transakčné účely v rámci nášho zmluvného vzťahu s vami alebo v prípadoch, kedy to vyžadujú právne predpisy.

Reklama v sociálnych médiách

Facebook Custom Audience

Na analýzu, optimalizáciu a efektívny marketing na Facebooku používame tzv. Custom Audiences od spoločnosti Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko ("Facebook").

Na základe vášho predchádzajúceho súhlasu poskytujeme spoločnosti Facebook na tieto účely zoznam zákazníkov, ktorý obsahuje vašu e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli pri registrácii. Pri používaní funkcie Custom Audience sú vaše údaje lokálne hashované v našom systéme predtým, ako ich nahráme a odovzdáme spoločnosti Facebook ("Hashované údaje"). Spoločnosť Facebook z týchto Hashovaných údajov vytvára ID používateľa Facebooku, ktoré sa následne priradí k vašim údajom na Facebooku, aby ich spoločnosť Facebook mohla použiť na vytvorenie Audience (viac informácií nájdete v Zásadách používania údajov spoločnosti Facebook). Túto funkciu v podstate používame na zobrazovanie záujmovo orientovaných reklám, keď navštívite sociálnu sieť "Facebook" alebo iné webové stránky, ktoré tiež používajú tento nástroj.

Na základe vášho súhlasu môžu byť údaje prenesené do tretej krajiny mimo EÚ/EHP, ktorá má nižšiu úroveň ochrany údajov ako EÚ a ktorá môže umožniť prístup štátnych orgánov k týmto údajom. Spoločnosť Facebook Ireland prenáša európske údaje spoločnosti Facebook, Inc. so sídlom 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304, a ďalšie prenosy sa môžu uskutočniť ďalším sprostredkovateľom spoločnosti Facebook (sub-processors). Ako záruku podľa čl. 44 a nasl. Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), spoločnosť Facebook podpísala štandardné zmluvné doložky EÚ, ktoré sú súčasťou Podmienok spracúvania údajov spoločnosti Facebook.

Zoznamy zákazníkov, ktoré obsahujú vašu e-mailovú adresu alebo iné osobné údaje, aktívne poskytujeme spoločnosti Facebook len s vaším súhlasom. Právnym základom nášho spracovania je preto čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Ak už nesúhlasíte s tým, aby sme poskytovali vaše údaje spoločnosti Facebook, môžete svoj súhlas do budúcnosti kedykoľvek odvolať prostredníctvom nastavení marketingových povolení.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a o ďalšom spracovaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook, ako aj o nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v Zásadách používania údajov spoločnosti Facebook. V tejto súvislosti upozorňujeme aj na to, že Facebook vám vo všeobecnosti umožňuje vzniesť námietku proti cieleniu tu.

Marketingové služby Google

Na zobrazovanie cielených správ používateľom v rámci siete Google (napríklad Gmail, YouTube, Google Discover atď.) používame službu Google Audience od spoločnosti Google, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko ("Google").

Na základe vášho predchádzajúceho súhlasu poskytujeme spoločnosti Google na tento účel zoznam zákazníkov, ktorý obsahuje vašu e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli pri registrácii. To umožňuje spoločnosti Google vytvoriť profil o vašich návykoch pri používaní našej webovej lokality s cieľom cielenejšieho zobrazovania reklám, aby sa používateľom na iných aplikáciách a webových lokalitách v rámci siete Google zobrazovali zaujímavé reklamy spoločnosti Electrolux.

Na základe vášho súhlasu tieto informácie zhromažďuje spoločnosť Google a môžu byť prenesené a uložené na serveroch v tretej krajine mimo EÚ/EHP, ktorá má nižšiu úroveň ochrany údajov ako EÚ a ktorá môže umožniť prístup štátnych orgánov k týmto údajom. Spoločnosť Google Ireland Limited môže preniesť európske údaje do spoločnosti Google Inc, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ako záruku podľa čl. 44 a nasl. všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) podpísala spoločnosť Google štandardné zmluvné doložky EÚ, ktoré sú súčasťou podmienok spracovania údajov v rámci reklamy Google.

Zoznamy zákazníkov, ktoré obsahujú vašu e-mailovú adresu alebo iné osobné údaje, aktívne poskytujeme spoločnosti Google len s vaším súhlasom. Právnym základom nášho spracovania je preto čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Svoj súhlas môžete do budúcnosti odvolať prostredníctvom nastavenia marketingových povolení. Je možné, že sa vám aj potom budú zobrazovať reklamy od spoločnosti Electrolux, hoci ste svoj súhlas odvolali alebo ste ho vôbec nedali, ale tieto reklamy na platformách tretích strán sú náhodné.

Ak už nesúhlasíte s tým, aby sme poskytovali vaše údaje spoločnosti Google, môžete napr. použiť nastavenia a možnosti odhlásenia poskytované spoločnosťou Google alebo sa odhlásiť prostredníctvom nastavení marketingových povolení.

Viac informácií o službe Personalizovaná reklama Google nájdete tu: https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=en. Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google na marketingové účely nájdete na stránke súhrnná stránka, Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii tu.

Vaše práva podľa právnych predpisov EÚ/EHP

Ak sa nachádzate v EÚ/EHP alebo ak vaše osobné údaje inak spracúva subjekt Electrolux v rámci EÚ/EHP, máte nasledujúce práva:

právo na prístup k svojim osobným údajom;

právo na opravu svojich osobných údajov;

právo vyžiadať si vymazanie svojich osobných údajov;

právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;

právo vyžiadať si, aby sa vám vaše osobné údaje poskytli vo formáte, ktorý sa môže zaslať vám alebo inej organizácii (prenositeľnosť údajov);

právo vzniesť námietku proti spracúvaniu svojich osobných údajov; a

právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto práv alebo ak by ste si priali niektoré z nich uplatniť, môžete to vykonať písomne, telefonicky alebo e-mailom.

Upozorňujeme, že uplatnenie týchto práv môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť vám niektoré spotrebiče, funkcie alebo služby.

Zabezpečenie vašich osobných údajov

Spoločnosť Maxmat vykonáva zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, vrátane požiadavky, aby zodpovedajúce opatrenia na ochranu vašich osobných údajov vykonávali aj naši poskytovatelia služieb, obchodní partneri alebo odborní poradcovia.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu vyžadovanú legislatívou alebo ustanoveniami akejkoľvek príslušnej zmluvy. Ak nie je stanovená žiadna právna požiadavka, budeme vaše osobné údaje uchovávať len po dobu, ktorá je nevyhnutne potrebná na splnenie účelu alebo účelov, na ktoré boli tieto údaje zhromaždené.

Odovzdávanie údajov do zahraničia

Ako globálna spoločnosť môžeme vaše osobné údaje uchovávať na území Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo na iných miestach, kde sa nachádzajú naše subjekty alebo naši poskytovatelia služieb a dodávatelia alebo kde sú umiestnené naše či ich servery.

Vaše osobné údaje si môžeme odovzdávať medzi spoločnosťami v skupine Maxmat alebo ich môžeme odovzdať tretej strane - niektorému z našich zahraničných poskytovateľov služieb a dodávateľov, ktorí konajú v našom mene, a to na účely opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Konkrétne informácie pre občanov EÚ/EHP týkajúce sa odovzdávania údajov do zahraničia
Vaše údaje sa môžu odovzdávať do krajiny mimo EÚ/EHP, ktorá nemusí zabezpečovať úroveň ochrany osobných údajov zodpovedajúcu úrovni v EÚ/EHP. Pri takomto prenose osobných údajov do zahraničia vykonávame zodpovedajúce bezpečnostné a ochranné opatrenia v súlade s požiadavkami právnych predpisov, vrátane používania štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou, zásad etického konania a/alebo Záväzných firemných pravidiel. Kópie týchto dokumentov si môžete vyžiadať na nižšie uvedenej adrese.

Ako nás môžete kontaktovať

www.grilfaktory.sk

info@grilfaktory.com

Tel:

Aktualizácia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže aktualizovať. Prípadné zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov nadobúdajú účinnosť dátumom ich zverejnenia alebo iným spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Dátum poslednej aktualizácie: 01.06.2022

.

    Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

    Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

    Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.